28 maja 2020 

 

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 zostało przeprowadzone losowanie mające na celu wyłonienia z grona osób wnioskujących o wznowienie opieki, osób, które będą mogły skorzystać  z opieki, placówki Centrum przy ul. Pocztowej 3, od dnia 1 czerwca br.

Do obsadzenia było 6 wolnych miejsc a wnioskujących o wznowienie opieki - 20 osób.

Losowanie przebiegało pod nadzorem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chorzowie, w obecności Komisji  ds. losowania, w której skład weszli opiekunowie z obu oddziałów - w liczbie 2 osób oraz przedstawiciele rodziców - w liczbie 3 osób.

W losowaniu brali udział  kandydaci wnioskujący o wznowienie opieki, zarówno z oddziału dzieci młodszych w liczbie 5 osób jak i dzieci starszych w liczbie 15 osób.

W drodze losowania wyłoniono podopiecznych:

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 8

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 22

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 27

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 30

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 36

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 39

Przeprowadzone czynności zostały opisane w formie Protokołu z czynności poprzedzających losowanie kandydatów do wznowienia opieki oraz Protokołu z losowania kandydatów do wznowienia opieki w placówce. Oba dokumenty oraz Regulamin losowania dostępne są, do wglądu, w biurze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chorzowie.

 

 

27 maja 2020

Szanowni Państwo.

Od dnia 1 czerwca zgodnie ze złożonymi przez Państwa deklaracjami uruchamiamy kolejną pulę miejsc w placówkach Żłobka Miejskiego w Chorzowie.

W placówce Centrum przy ul. Pocztowej 3 – osoby, które będą mogły korzystać z opieki żłobka od 1 czerwca br zostaną wyłonione w drodze losowania.

Losowanie odbędzie się w dniu 28 maja 2020 o godzinie 10.00 w obecności Komisji ds. losowania w, której skład wchodzą 4 osoby - 2 opiekunów oraz 2 przedstawicieli rodziców.

Placówka dysponuje bazą 6 miejsc do rozlosowania pomiędzy 20 kandydatami

Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronach internetowych żłobka w dniu 28 maja 2020 około godziny 12.00.

W placówce Filii przy ul. J. Kochanowskiego 18 wszyscy chętni, deklarujący potrzebę wznowienia opieki, zostali do opieki zakwalifikowani, stąd nie ma potrzeby przeprowadzania losowania.

Wszyscy rodzice, którym przyznano bądź zostanie przyznane miejsce od dnia 1 czerwca br są zobligowani do złożenia oświadczenia o pozostawaniu w aktywności zawodowej czyli nie korzystają z urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, z opieki na dziecko związanej z epidemią COVID-19 a ich zakład pracy nie jest objęty przestojem.

 

Z poważaniem Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

20 maja 2020 

 

Szanowni Państwo

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że Rekrutacja główna – na miesiąc wrzesień – będzie przeprowadzona po zakończeniu, przez placówki żłobka, pracy w trybie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Ten sposób funkcjonowania sprawia, że możemy objąć opieką niewielką (w porównaniu do pracy w normalnych warunkach) grupę dzieci. Nie można przewidzieć, na ten moment, jak długo utrzyma się taki stan rzeczy.

O terminie rozpoczęcia rekrutacji poinformujemy zwyczajowo na naszych stronach internetowych.

 

14 maja 2020

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej

Informujemy, że placówki Żłobka Miejskiego w Chorzowie wznawiają swoją działalność, w trudnych warunkach podwyższonego rygoru sanitarnego, od dnia 18 maja 2020.

W związku z koniecznością dostosowania organizacji pracy i opieki do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, czas pracy żłobka zostaje skrócony. Będzie on czynny, w obu lokalizacjach,  w godzinach od 7.00 do 16.00.

W pierwszym etapie zostaną przyjęte dzieci rodziców deklarujących potrzebę objęcia opieką od 18 maja 2020. Liczba chętnych jest mniejsza od liczby możliwych do uruchomienia miejsc w związku z czym nie przeprowadzono  procedury losowania.

Dzieci zostaną podzielone na mniejsze grupy, w przypisanych im salach opieki, z przyporządkowanym  zespołem opiekunów.

Zmieniają się również zasady przebywania w budynku oraz szatniach placówek. Prosimy ściśle stosować się do instrukcji przekazywanych przez pracowników.

Informujemy, że rodzic może przebywać w budynku wyłącznie w maseczce osłaniającej usta i nos, jest zobowiązany dezynfekować ręce (przy wejściach do budynków przygotowano podajniki łokciowe) oraz bezwzględnie zachowywać odległość 2 metrów od innych osób.

UWAGA w placówce przy Pocztowej zostają przygotowane osobne wejścia dla grupy dzieci młodszych i starszych. Młodsze – Pszczółki – wchodzą  do budynku bocznym wejściem (od strony furtki) a Starsze – Biedronki – wchodzą  jak dotąd głównym wejściem od strony bramy.

Prosimy o dokonywanie pomiaru temperatury dziecka przed wyjściem z domu, ponieważ temperatura ciała powyżej 37 ° C, uniemożliwia jego przyjęcie do placówki (Wytyczne GIS).

Zaplanowana na ten rok PRZERWA WAKACYJNA  z uwagi na przebieg ostatnich miesięcy zostaje ODWOŁANA

Jest to sytuacja szczególna, prosimy więc Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Dla nas wszystkich są to zupełnie nowe warunki.

O kolejnych etapach uruchamiania będziemy informować na bieżąco.

 

Zespół Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

10 maja 2020

 

Szanowni Państwo.
Druki wniosków zostały wysłane na Państwa adresy mailowe. Oprócz "Odebrane" proszę sparawdzać również skrzynkę "SPAM".

 

9 maja 2020

 

Szanowni Państwo

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że ponowne uruchomienie placówek, zostało zaplanowane na poniedziałek 18 maja  2020 br. 

W związku z tym proszę oczekiwać wiadomości email z załączonym formularzem "Wniosku o ponowne objęcie dziecka opieką".

Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 4 maja 2020, w okresie trwającej pandemii COVID-19 i związanego z tym wzmożonego reżimu sanitarnego, żłobek nie może objąć opieką wszystkich osób, które do tej pory były nią objęte. Spoczywa na nas obowiązek wyłonienia grupy najbardziej potrzebujących rodziców, gdzie na podstawie zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej wydanych w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, któremu podlegają żłobki, pierwszeństwo we wznowieniu opieki przez żłobek, mają pracownicy systemu ochrony zdrowia i służb mundurowych oraz pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Dla właściwej oceny sytuacji oraz precyzyjnego określenia Państwa aktualnych potrzeb w tym zakresie, prosimy o wypełnienie przesłanego formularza, podpisanie przez oboje rodziców, we wskazanych miejscach oraz odesłanie emailem, skanu dokumentu lub jego dostarczenie bezpośrdnio do biura placówki (Pocztowa 3 lub Kochanowskiego 18 - w zależności od tego gdzie uczęszcza dziecko), w nieprzekraczalnym terminie 12 maja 2020 r., do godziny 10.00 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Wniosku i złożenie podpisów we wszystkich wskazanych miejscach. 

Ze względu na presję czasową, w przypadku, w którym nie złożą Państwo Wniosku o ponowne objęcie opieką we wskazanym terminie, Wasza kandydatura nie będzie brana pod uwagę.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, w którym liczba chętnych będzie przekraczać liczbę możliwych do uruchomienia miejsc, po wyłonieniu osób posiadających pierwszeństwo, pozostałe wolne miejsca, zostaną obsadzone w drodze losowania. Losowanie odbędzie się dla każdej z placówek osobno, w obecności przedstawicieli opiekunów oraz przedstawicieli rodziców w dniu 14 maja 2020 r. o godzinie 10.00. Część z Państwa otrzyma osobiste zaproszenie do udziału w przedmiotowym losowaniu, z którego zostanie sporządzony i opublikowany na stronie internetowej Żłobka - protokół.

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

6 maja 2020

 

Drodzy Rodzice naszych Podopiecznych

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem, kórego treść publikujemy w linku poniżej. 

 

Wytycznyne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

6 maja 2020

Szanowni Państwo 

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Chorzów (Zarządzenie Nr OR.110.2020 r. z dnia 5 maja 2020 r.) Żłobek Miejski w Chorzowie nie wznowi swojej działalności przed dniem 18 maja 2020

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

  

30 kwietnia 2020

Szanowni Państwo - Rodzice naszych podopiecznych
Dyrekcja Żłobka MIejskiego w Chorzowie zwraca się do Państwa z prośbą o przesłanie, drogą mailową, do dnia 3 maja, na adres stosownie do placówki:
informacji czy Państwa dziecko będzie korzystać z opieki Żłobka, w przypadku jego uruchomienia w najbliższym czasie. W związku z rozmowami telefonicznymi jakie prowadzimy, wiemy, że prezentujecie Państwo różne stanowiska a informacje otrzymane od Państwa pozwolą nam sensownie zaplanować i zorganizować opiekę.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

30 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo
Oczekujemy na decyzję władz miasta dotyczącą daty uruchomienia placówek Żłobka Miejskiego w Chorzowie. Kiedy tylko zapadnie będziemy Państawa informować, również telefonicznie. W związku tym prosimy uzbroić się w cierpliwość.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

14 kwietnia 2020

 

W związku z anulowaniem Polecenia Wojewody Śląskiego Nr 58/ 2020 z dnia 9 kwietnia 2020 informuję, że zgodnie z Roporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - Żłobek Miejski w Chorzowie będzie nieczynny do dnia 26 kwietnia 2020

 

10 Kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo
Zgodnie z Poleceniem nr 58/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. Żłobki i Kluby dziecięce pozostają zamknięte do piątku 24 kwietnia 2020.

 

25 marca 2020 

 

Szanowni Państwo
Zgodnie z Poleceniem nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 r. Żłobki i Kluby dziecięce są zamknięte do 10 kwietnia 2020 czyli do Swiąt Wielkiej Nocy Nie wadomo jednak czy podany termin jest ostateczny.
 

24 marca 2020

 

Szanowni Państwo.

Zgodnie ze Statutem Żłobka Miejskiego w Chorzowie rodzice płacą tylko za czas kiedy żłobek jest czynny. Za marzec otrzymacie Państwo faktury z uwzględnieniem czasu do 11 marca 2020. Przesłane zostaną na email a osoby, które wybrały wersję drukowaną, otrzymają zdjęcia na telefon. Opłata administracyjna zostanie naliczona proporcjonalnie.

Beata Klimas - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Chorzowie

17 marca 2020

 

Szanowni Państwo.

Zgodnie z Uchałą nr XIX/313/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Chorzów, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat jest planowany wzrost opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie, ze 150 zł do 210 zł za miesiąc. do dnia 1 kwietnia 2020. Akt opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 10 marca br. i wejdzie on w życie 14 dni od daty publikacji.

 

11 marca 2020

 

Szanowni Państwo!
Decyzją Wojewody Śląskiego od jutra tj. od dnia 12 marca 2020, żłobki są nieczynne do odwołania.

O terminie ponownego uruchomienia placówek zostaną Państwo poinformowani.

 

10 marca 2020 

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nrz dnia 10.03.2020 r.

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

651

277

21.03.2019 g. 08:58

 

6 marca 2020

 

Szanowni Państwo

 

20 marca 2020 r (piątek) odbędzie się okresowe szkolenie personelu Żłobka  w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 W związku z tym, w tych dniu placówka będzie czynna w godzinach:

5.30 do 15.30 - Placówka przy ul. Pocztowej

5.30 do 16,00 - Placówka przy ul. Kochanowskiego 18

Dzieci w tym dniu należy odebrać stosownie do godzin otwarcia

Za powstałe z tego tytułu  niedogodności – Przepraszamy

 

 20 luty 2020

 

ŻMF.4231.1. 2018.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.14/2018)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 15 DZIECI MŁODSZE

Placówka FILIA BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

522

262

08.10.2018 12:32

 

 

 

20 grudzień 2019

 

 

 ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej*nr14 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem  1       

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

      516

262

25.09.2018 15:08

 

 

 

18 grudzień 2019

ŻMF.4231.8. 2019.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 13

Placówka FILIA BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

497

262

29.08.2018 12:53

 17 grudzień 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 12

Placówka FILIA BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

495

262

28.08.2018

Godz.18.11

 

 

Placówka FILIA BATORY  Liczba miejsc w ogółem      2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

556

262

27.11.2018

Godz.19.55

2.

 

DZIECI STARSZE

576

262

31.12.2018

Godz .21.42

 

 

9 grudnia 2019

 

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 11 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         3 (maluch +)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

 478

262

30.07.2018 16:28

2.

DZIECI MŁODSZE

 481

262

06.08.2018 13:22

3.

DZIECI MŁODSZE

 482

262

06.08.2018 13:31

 

5 grudzień 2019

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 10  DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

429

262

23.05.2018 11:03

 

 

 

4 grudzień 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 9 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         8(maluch +)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

399

262

21.04.2018 10:55

2.

DZIECI STARSZE

415

262

08.05.2018 14:38

3.

DZIECI STARSZE

442

262

07.06.2018 10:21

4.

DZIECI STARSZE

443

262

08.06.2018 14:37

5.

DZIECI STARSZE

447

262

17.06.2018 18:16

6.

DZIECI STARSZE

460

262

06.07.2018 22:12

7.

DZIECI STARSZE

475

262

26.07.2018 10:49

8.

DZIECI STARSZE

479

262

31.07.2018 19:43

 

 

 3 grudzień 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 8 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

376

262

13.03.2018 15:37

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 8 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

     466

262

15.07.2018 22:33

 

7 listopad 2019

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 7 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

368

262

06.03.2018 15:20

2.

DZIECI STARSZE

372

262

09.03.2018 03:23

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 7 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

748

269

11.07.2019 21:11

 

 

28 października 2019

 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN WNOSZENIA OPŁAT  Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NW, W ŻŁOBKU MIJA 4.11.2019 TJ. W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK.

DYREKCJA ŻŁOBKAMIEJSKIEGO W CHORZOWIE

 

23 października 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 6  DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

305

262

10.01.2018 23:54

2.

DZIECI STARSZE

349

262

13.02.2018 10:19

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 6 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

773

271

03.04.2019 18:59

2.

DZIECI MŁODSZE

675

271

08.04.2019 14:45

18 października 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr8 18.10.2019

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

518

277

27.09.2018 g. 13:53

2.

Dzieci młodsze

519

277

27.09.2018 g. 13:59

 

 

4 październik 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 5 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

343

462

09.02.2018 20:29

2.

DZIECI STARSZE

202

277

06.12.2017 09:56

 

 

19 września 2019  

Szanowni Państwo.
W związku z odgórnym zaleceniem, od dnia 19 września 2019, w placówce przy ul. Pocztowej 3, brama wjazdowa będzie zamknięta w godzinach 9.00 do 12.00. W tym czasie prosimy korzystać z wejscia bocznego przy ul. Dworcowej. 

 

10 września 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr7 10.09.2019

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

450

262

21.06.2018 g. 14:28

 

5 wrzesnia 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 6

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     4

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

687

269

6.05.2019 g. 19:23

2.

Dzieci młodsze

783

265

3.09. 2019 g. 10:29

3.

Dzieci młodsze

445

262

14.06.2019 g. 12:10

4.

Dzieci młodsze

446

262

14.06.2019 g. 19:58

 

 

20 sierpnia 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 5

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

444

           262

12.06.2018 g. 13:36

 

13 sierpnia 2019
 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 4

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

670

269

3.04.19 g. 18:59

 

 

12 sierpnia 2019 
 
PRZERWA WAKACYJNA 2020
 
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że w roku 2020 przerwa wakacyjna dla placówek Żłobka Miejskiego w Chorzowie została zapalanowana na okres 3 TYGODNI W TERMINACH:
dla placówki przy Pocztowej 3 od 29.06.2020 do 17.07.2020
dla placówki przy ul. Kochanowskiego 18 od 13.07.2020 do 31.07.2020
 
 
6 sierpnia 2019 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 4 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

348

262

12.02.201 18:31

 
W związku z trwającym remontem w Filii Żłobka Miejskiego w Chorzowie brak jest możliwości publikacji wyników naboru na tablicach ogłoszeń.
 
 
25 czerwca 2019
 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 3 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

723

550

14.06.2019 10:17

 
 
12 czerwca 2019
 
 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 2 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         4

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

320

262

18.01.2018 16:07

2.

DZIECI STARSZE

327

262

29.01.2018 10:36

3.

DZIECI STARSZE

336

262

04.02.2018 12:55

4.

DZIECI STARSZE

347

262

12.02.2018 13:07

 

 

 

07 czerwca 2019

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 3

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

601

270

28.01.19 g. 14:03

 
31 maja 2019 
 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 2

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     9

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

411

262

4.05.18 g. 12:52

2.

Dzieci młodsze

414

262

7.05.18 g. 20:52

3.

Dzieci młodsze

424

262

20.05.18 g. 17:59

4.

Dzieci młodsze

427

262

22.05.18 g. 12:51

5.

Dzieci młodsze

428

262

22.05.18 g. 17:04

6.

Dzieci młodsze

432

262

24.05.18 g. 15:11

7.

Dzieci młodsze

433

262

25.05.18 g. 13:40

8.

Dzieci młodsze

437

267

29.05.18 g. 14:40

9.

Dzieci młodsze

439

267

4.06.18 g. 14:17

 
 
30 maja 2019
 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 1 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         3

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

430

262

23.05.2018 13:03

2.

DZIECI MŁODSZE

438

262

31.05.2018 20:21

3.

DZIECI MŁODSZE

448

261

18.06.2018 19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 1 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         11

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

702

262

06.07.2017 09:05

2.

DZIECI STARSZE

33

262

16.09.2017 11:09

3.

DZIECI STARSZE

78

262

26.09.2017 14:22

4.

DZIECI STARSZE

144

262

05.10.2017 12:31

5.

DZIECI STARSZE

118

262

05.10.2017 13:16

6.

DZIECI STARSZE

210

262

10.11.2017 10:18

7.

DZIECI STARSZE

3

262

  16.11.2017 09:04

8.

DZIECI STARSZE

177

262

30.11.2017 20:57

9.

DZIECI STARSZE

305

262

10.01.2018 23:54

10.

DZIECI STARSZE

318

262

17.01.2018 12:47

11.

DZIECI STARSZE

319

262

18.01.2018 12:52

 

 

 

 

 

24 maja 2019

 

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 1

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     12

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

307

262

12.01.18 g.12:51

2.

Dzieci młodsze

330

262

29.01.18 g.18:19

3.

Dzieci młodsze

341

262

8.02.18 g.9:27

4.

Dzieci młodsze

380

262

19.03.18 g. 21:05

5.

Dzieci młodsze

385

262

1.04.18 g. 15:46

6.

Dzieci młodsze

386

262

4.04.18 g.15:02

7.

Dzieci młodsze

390

262

10.04.18 g. 9:35

8.

Dzieci młodsze

395

262

13.04.18 g. 15:14

9.

Dzieci młodsze

396

262

13.04.18. g. 22:31

10.

Dzieci młodsze

397

262

16.04.18 g. 21:16

11.

Dzieci młodsze

405

262

24.04.18 g. 20:13

12.

Dzieci młodsze

406

262

25.04.18 g.13:51

 
17 maja 2019

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT.                                                                  Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

                                                                     TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej DZIECI STARSZE

Placówka       BATORY       Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         21 

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

548

271

15.11.2018 14:16

2.

DZIECI STARSZE

587

269

18.01.2019 09:44

3.

DZIECI STARSZE

227

262

08.09.2016 12:17

4.

DZIECI STARSZE

8

262

18.11.2016 11:27

5.

DZIECI STARSZE

289

262

03.01.2017 20:22

6.

DZIECI STARSZE

223

262

04.01.2017 09:30

7.

DZIECI STARSZE

242

262

25.01.2017 22:02

8.

DZIECI STARSZE

122

262

13.02.2017 10:19

9.

DZIECI STARSZE

149

262

07.03.2017 08:56

10.

DZIECI STARSZE

163

262

08.05.2017 10:32

11.

DZIECI STARSZE

15

262

25.05.2017 00:21

12.

DZIECI STARSZE

218

262

 08.06.2017 11:12

13.

DZIECI STARSZE

43

262

04.07.2017 10:17

14.

DZIECI STARSZE

191

262

07.07.2017 19:32

15.

DZIECI STARSZE

157

262

18.08.2017 12:38

16.

DZIECI STARSZE

141

262

18.08.2017 13:22

17.

DZIECI STARSZE

244

262

05.09.2017 12:24

18.

DZIECI STARSZE

256

262

06.09.2017 12:08

19.

DZIECI STARSZE

4

262

06.09.2017 20:01

20.

DZIECI STARSZE

239

262

11.09.2017 07:02

21.

DZIECI STARSZE

131

262

13.09.2017 18:23

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT.                                                                  Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej DZIECI MŁODSZE

Placówka       BATORY       Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         19

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

262

277

23.12.2017 07:39

2.

DZIECI MŁODSZE

419

277

10.05.2018 08:19

3.

DZIECI MŁODSZE

504

273

03.09.2018 09:31

4.

DZIECI MŁODSZE

510

273

11.09.2018 21:30

5.

DZIECI MŁODSZE

517

273

26.09.2018 09:32

6.

DZIECI MŁODSZE

536

272

29.10.2018 12:40

7.

DZIECI MŁODSZE

565

270

07.12.2018 13:12

8.

DZIECI MŁODSZE

672

266

05.04.2019 10:19

9.

DZIECI MŁODSZE

87

262

07.09.2017 09:23

10.

DZIECI MŁODSZE

286

262

18.09.2017 16:10

11.

DZIECI MŁODSZE

50

262

21.09.2017 13:20

12.

DZIECI MŁODSZE

116

262

10.10.2017 17:50

13.

DZIECI MŁODSZE

75

262

11.10.2017 15:38

14.

DZIECI MŁODSZE

150

262

12.10.2017 13:43

15.

DZIECI MŁODSZE

391

262

10.04.2018 11:37

16.

DZIECI MŁODSZE

401

262

22.04.2018 20:56

17.

DZIECI MŁODSZE

408

262

 01.05.2018 13:47

18.

DZIECI MŁODSZE

410

262

03.05.2018 16:59

19.

DZIECI MŁODSZE

420

262

11.05.2018 13:32

 

 

16 maja 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr -

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem              31

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

458

290

6.07.18 g.11:37

2.

Dzieci młodsze

49

277

3.08.17 g.17:25

3.

Dzieci młodsze

51

277

3.08.17 g.17:25

4.

Dzieci młodsze

193

277

10.10.17 g. 10:54

5.

Dzieci młodsze

362

277

5.03.18 g. 8:54

6.

Dzieci młodsze

471

275

18.07.18 g.11:05

7.

Dzieci młodsze

501

274

30.08.18 g. 15:43

8.

Dzieci młodsze

528

272

10.10.18 g. 16:36

9.

Dzieci młodsze

537

272

29.10.18. g. 13:35

10.

Dzieci młodsze

538

272

29.10.18 g. 14:14

11.

Dzieci młodsze

540

271

5.11.18 g. 12:43

12.

Dzieci młodsze

578

269

4.01.19 g.12:08

13.

Dzieci młodsze

602

269

29.01.19 g. 11:15

14.

Dzieci młodsze

603

269

29.01.19 g. 11:30

15.

Dzieci młodsze

604

269

30.01.19 g. 10:43

16.

Dzieci młodsze

79

262

21.08.17 g. 10:33

17.

Dzieci młodsze

143

262

11.09.17 g.10:57

18.

Dzieci młodsze

246

262

3.10.17 g.10:59

19.

Dzieci młodsze

220

262

4.10.17 g. 9:13

20.

Dzieci młodsze

99

262

4.10.17 g. 21:00

21.

Dzieci młodsze

77

262

18.10.17 g. 19:22

22.

Dzieci młodsze

204

262

26.10.17 g.12:15

23.

Dzieci młodsze

121

262

26.11.17 g. 11:49

24.

Dzieci młodsze

195

262

5.12.17 g. 17:39

25.

Dzieci młodsze

197

262

5.12.17 g. 23:19

26.

Dzieci młodsze

233

262

13.12.17 g. 18:03

27.

Dzieci młodsze

293

262

4.01.18 g 15:05

28.

Dzieci młodsze

297

262

5.01.18 g. 10:26

29.

Dzieci młodsze

300

262

7.01.18 g. 19:04

30.

Dzieci młodsze

301

262

8.01.18 g. 17:18

31.

Dzieci młodsze

306

262

11.01.18 g.7:57

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że w naborze na 2019/2020 rok nie powstały wolne miejsca dla przyjęć z zewnątrz w grupie Dzieci starszych.

Wszystkie zwolnione, przez dzieci odchodzące do przedszkoli, miejsca wypełnią podopieczni obecnej grupy młodszej Żłobka. Sytuacja jest spowodowana faktem, iż obie grupy są podone liczebnie a także wynika z faktu, że od czasu wprowadzenia urlopu rodzicielskiego, pod opiekę Żłobka trafiają najczęściej dzieci roczne, które w okresie następnego naboru kwalifikują się już do grupy starszej. 

 
 
16 maja 2019 
 
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje o rozpoczęciu naboru na rok 2019/2020 w dniu dzisiejszym.
Poniżej przedstawiamy Harmonogram według, którego będą się odbywały prace Komisji Rekrutacyjnych. Jednocześnie Infromujemy, że ogłoszenia dotyczące naboru 2018/2019 zostaną usuniętę z zakładki Ogłoszenia. Dane z usuniętych dokumentów dostępne są do wglądu w Biurze Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ŻŁobka Miejskiego w Chorzowie.
 
 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

Harmonogram procesu przyjęć do Żłobka Miejskiego w Chorzowie w procesie rekrutacji pierwszej i kolejnych w roku szkolnym

2019/2020

Czynność

Termin rozpoczęcia

Osoby odpowiedzialne

Termin zakończenia

Powołanie Komisji Weryfikacyjnych

Do 15 maja

Dyrektor

Do 15 maja

Drukowanie z systemu list wniosków do poszczególnych grup wiekowych, które są objęte naborem - osobno dla poszczególnych lokalizacji Żłobka
Nabór uzupełniający – każdorazowo po rezygnacji wnioskodawcy bądź odrzucenia wniosku ze względów formalnych

Pierwsza główna 16 maja 2019,

 

następne w zależności od potrzeb

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu wydruku listy

Ustalenie listy wniosków do przyjęcia. Ocena wniosków pod względem, liczby uzyskanych punktów, kolejności na liście, oczekiwanej daty przyjęcia dziecka

W dniu wydruku listy

Komisja weryfikacyjna

Do następnego dnia roboczego od wydruku listy

Publikacja list wniosków rozpatrzonych pozytywnie – Tablice ogłoszeń Żłobka oraz strona internetowa - OGŁOSZENIA, zmiana statusu wniosków na PRZYJĘTY

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Rozpoczęcie powiadamiania telefonicznego oraz drogą mailową rodziców o fakcie przyjęcia dziecka do Żłobka oraz o rodzaju i terminie dostarczenia dokumentów koniecznych do weryfikacji danych oraz prawa do zastosowania preferencji do przyjęcia.

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz wyznaczeni członkowie Komisji zależnie od potrzeb

 Do skutku

Przyjmowanie i weryfikacja zgodności dokumentów z zaznaczonymi we wniosku preferencjami ustalanie terminów spotkań organizacyjnych

Dzień powiadomienia wnioskodawcy

Komisja Weryfikacyjna

 Do 5 dni roboczych od momentu powiadomienia

Spotkania organizacyjne

Na bieżąco

Dyrektor i zastępca Dyrektora lub członkowie Komisji

Na bieżąco

14 maja 2019 

 

Szanowni Państwo

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r., w obu placówkach Żłobka, rozpoczynamy proces Rekrutacji na rok 2019/2020.

Wyniki pierwszego, największego, naboru będą opublikowane 17.05.2019 r., na stronie internetowej Żłobka w zakładce OGŁOSZENIA oraz na tablicach informacyjnych w obu lokalizacjach.

Przypominamy, że rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Chorzowie ma charakter ciągły, co oznacza, że trwa cały rok i wszystkie zwalniane miejsca wypełnia się kolejnymi przyjęciami z listy oczekujących na miejsce w Żłobku.

 

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY

SZYBKI KONTAKT - POCZTOWA

SZYBKI KONTAKT - KOCHANOWSKIEGO

strony internetowe katowice
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 66227 gościem.